کشاورزی

گیاهپزشکی

گرانستار ( تري بنورون متيل )

75درصد داراي فلوئبل

علف كش انتخابي مزارع گندم و جو براي كنترل علفهاي هرز پهن برگ

ال دي 50 گوارشي ان 5000 ميلي گرم بر كيلو گرم وزن بدن از طريق گوارشي

انعطاف پذير نسبت به زمان و نحوه  سمپاشي . به صورت مصرف پس رويشي بسياري از پهن برگهاي گندم وجو در ميزان بسيار كم 10-20گرم در هكتار بنحو موثري كنترل مي كند .از نوع سولفونيل اوره بوده و هيچگونه محدوديتي از نظر كشت محصولات بعدي در تناوب زراعي ندارد

گرانستار از طريق برگ جذب مي شود و بيشترين تا ثير علف كشي ان زماني است كه علف هاي هرز كوچك وبا فعاليت رويشي زياد باشد گرانستار در اثر ابياري يا بارندگي در خاك فعال شده و از طريق جذب ريشه اي علفهاي هرز حساس را كه بعدا در مزرعه سبز مي شوند نابود مي كند .

رشد علف هرز در چند ساعت متوقف شده ودر يك روز رقابت ان با گياه زراعي از بين مي رود .

علائم علف كشي ان 10-5 روز بعد ظاهر شده  و علائم ان شامل توقف رشد , زردي , رنگ پريدگي , مرگ جوانه هاي انتهايي , بروز لكه هاي نكروزه و كوتاه ماندن ريشه هاست .

ريزش باران دو سا عت بعد از سمپاشي با گرانستار تاثيري در ميزان علف كشي ان ندارد .

درجه حرارتهاي پائين در زمان سمپاشي در ميزان علف كشي گرانستار بي اثر است .

 

 

نوع سمپاش

مقدار مصرف

 

حجم أب

زميني

10-20گرم

100-300 ليتر در هكتار

هوايي

15-20گرم

50-30ليتر در هكتار

 

 

جهت افزايش دامنه تاثير و جلوگيري از بوجود امدن احتمال مقاومت در گونه هاي علفهاي هرز گرانستار را با تركيبات زير مخلوط كنيد :

1-   مويان : موجب تشديد اثر گرانستار بر روي برخي علفهاي هرز نظير داوودي , بي تي راخ , كنگر وحشي , شاه تره و علف هفت بند در مراحل پيشرفته مي شود .

2-   نازك برگ كشها :اونج , ايلوكسان , تاپيك و پو ما سوپور

3-   ساير پهن برگ كشها : براي كنترل علفهاي هرز مقاوم مي توان در هكتار مقدار 15  -5/7

گرم گرانستار را با برو موكسينيل يا توفوردي به ميزان  دو سوم توصيه شده  انها با اب مخلوط و اقدام به سمپاشي نمود در موقع اختلاط بايد ابتدا گرانستار را با اب مخلوط نموده و بعدا علف كشهاي ديگر را  اضافه نمود .

شستشوي سمپاش : مخزن , بوم و شلنگها را بمدت 10دقيقه با اب بشوئيد مخزن را از آب پر نموده وبه ان محلول امونياك 30در صد اضافه نموده و سمپاش را به مدت 15دقيقه بكار انداخته و بعد اب را خالي و مجددا اين كار را انجام دهيد نازلها و صافي ها را باز نموده و جداگانه بشوئيد.

 

رانداپ ( گلايفوسيت )

مركبات : در باغات مركبات بايد بالاتر از 3 سال بوده در باغات جوان بايد از رسيدن محلول سمي به تنه سبز درخت با حفاظ  خودداري كرد .

سب ، گلابي ، هلو ، زرد آلو : مصرف رانداپ بايد قبل از پايان رشد طولي شاخه هاي درختان در نظر گرفته شود .

تاكستانها : در صورت مصرف اين علف كش در اين باغات تا مدت 3 سال نيازي به مصرف علف كش نيست .زمان مصرف آن قبل از ريزش برگ تا شروع جوانه زني در فصل بعد مي باشد مشروط بر اينكه علفهاي هرز در حالت رشد  فعال  باشند . بعد از تشكيل ميوه بايد از مصرف رانداپ  خود داري كرد مصرف آن در بهار توصيه نمي شود .مكر با حفاظ . جوتنه هاي شكفته شده محل مناسبي براي ورود رانداپ مي باشد .غبار حاصله بايد قابل كنترل بوده به صورتي كه سمپاش با حجم زياد ( 200ليتر در هكتار ) وفشار يك اتمسفر باشد .

رانداپ جهت نابودي علفهاي هرز يكساله كه بعدا رشد مي كنند ميتواند با مقادير كم 1-5/1ليتر در هكتار مصرف شود.

مصرف رانداپ در احياء اراضي : علفهاي هرز خار شتر و لوئي و ني به علت داشتن ريشه هاي عميق و بسيار مقاوم موجب نابودي و غير قابل استفاده بودن اراضي زراعي و زمينهاي در حال احياء ميشوند .و كنترل انها را با ماشين الات كشاورزي و مكانيكي عملا نا موفق بوده ويا هزينه هاي زيادي دارد رانداپ در اين مورد كاملا كارايي دارد .

بعد از مصرف رانداپ لازم مي باشد كه حداقل 1-2 هفته و بطور معمول 3-4محلهاي سمپاشي شده دست نخورده باقي بماند تا رانداپ از طريق شيره كياهي به تمام نسوج از جمله ريشه نفوذ كند .در شرايط عادي از سمپاش تراكتوري ودر مورد علفهاي هرز  بلند مانند لويي وني از سمپاشهاي قوي مانند موتوري وباغي و پشتي استفاده كرد .رايج ترين مورد مصرف رانداپ كنترل علفهاي هرز چند ساله قبل از كشت محصولات زراعي مي باشد .

كنترل علفهاي هرز ابزي : كليه علفهاي هرزمهم ابزي كه كلروفيل انها خارج از اب يا در سطح اب مي باشد توسط رانداپ كنترل مي شوند .

رانداپ براي كنترل علف انگل گل جاليز

رانداپ با غلظت اندك در مزارع باقلا مصرف شده از طريق برگهاي باقلا جذب شده همراه شيره نباتي به صورت سيستميك به محل اتصال گل جاليز رسيده وازرشدو نمو ان جلوگيري مي گند .

ميزان افزايش محصول در مزارع باقلاي الوده به گل جاليز تا 80% بالغ شده و داراي تفاوت اثري در حد دادن و ندادن محصول ميباشد .اين علف كش رسما در مزارع باقلاي افريقايي مصرف مي شود .

اولين محلولپاشي 170ميلي ليتر در هكتاردر 500ليتر اب 4-8 گل باز شده باقلا و گل جاليز تازه جوانه زده دومين محلولپاشي 170ميلي ليتر در هكتار 2-3 هفته بعد از سمپاشي اول سومين سمپاشي 170ميلي ليتر در هكتار2 هفته بعد از دومين سمپاشي با 500ليتر اب .در صورتي كه سايه انداز بوته هاي باقلا   كاملا روي گل جاليز را بپوشاند نياز به سمپاشي بار سوم نيست .

مصرف دوز بيش از حد توصيه يا تلاقي مسير هاي سمپاشي موجب زردي باقلا مي شود .

دز مصرفي رانداپ  جهت كنترل علف هرز يك ساله 1 در صد و چند ساله 2-3 در صد مي باشد .

جهت اخذ بهترين نتيجه لازم است :

 

 

1- علف هرز در بهترين شرايط رشد بوده و پژمردگي و زردي و كم ابي نباشد .

2- بعد از مصرف رانداپ حداقل تا 15روز هيچگونه عمليات زراعي انجام نگيرد .

3- ابياري نبايد در روز سمپاشي انجام گيرد در صورت بارندگي سمپاشي تكرار گردد .

4-ساقه و برگ علف هرز عاري از گرد و خاك باشد .

5- رطوبت نسبي محيط بالا باشد .

ضرورت مصرف رانداپ فقط در سال اول در تمام سطح كانالهاي ابياري بوده و سالهاي بعد فقط لكه گيري نقاط الوده مورد نظر مي باشد .اگر رانداپ در اب حل شده بايد همان روز مصرف گردد.از فشارهاي بالا جهت سمپاشي خودداري گردد .زمانيكه رانداپ همراه مقدار كمي اب مصرف شود نتيجه حاصله بهتر خواهد بود .پو شش كامل گياه با رانداپ ضروري مي باشد ولي از جاري شدن سم از روي گياه بايد جلوگيري شود .سمپاشهاي پشتي 500ليتر اب در هكتار مصرف كرده ولي 100 ليتر با نازلهايي چون C P VLV100 AND OR DELAVAN D1

بدست مي ايد .

سمپاشهاي تراكتوري : 100-500ليتر اب و استفاده از نازلهاي تي جت  فلات فن توصيه مي شود .

فشار 2-4 اتمسفر ارتفاع بوم در حدي كه همپوشاني صورت گيرد ( بالاي علف هرز ) توصيه مي شود .

سمپاش اتومايزر : 150-200ليتر اب در هكتار

سمپاشهاي CDA يا سمپاشي به صورت قطرات كنترل شده : قطر ذرات ريز و غير قابل ديدن سرعت حركت 1متر بر ثانيه .

تذكر : شستشوي سمپاش  بعد از اتمام عمليات مبارزه لازم بوده و جهت جلوگيري از رسيدن خسارت به ساير زراعات و باغات در صورت استفاده از توفوردي حداقل سه مرتبه با پودر هاي پاك كننده و اب شستشو دهيد .

 

علفهاي هرز مزارع چغندر قند

و مبارزه شيمياي با آنها

جدول شماره 1- مهمترين علفهاي هرز يكساله مزارع چغندر قند ايران

 

 

نام فارسي

خانواده

نام علمي

تاج خروس

امارانتاسا ا

امارانتوس

سلمك

كنو پو د ياسه ا

كنو پوديوم

گوش بره

افوربياسه ا

كروزوفورا

ارزن وحشي

پو اسه ا

ستاريا

چسبك

پو اسه ا

ستاريا

يولاف وحشي

پو اسه ا

اونا

سوروف

پو اسه ا

اكينوكلوا

خوني واش

پو اسه ا

فالاريس

سس

كوسكوتاسه ا

كوسكوتا

شلمي

براسيكاسه ا

راپيستروم

تاج ريزي

سو لانا سه ا

سولانيوم

 

جدول شماره 2- مهمترين علفهاي هرز دائمي مزارع چغندر قند

 

نام فارسي

خانواده

نام علمي

پنيرك

مالواسه آ

مالوا

تلخه

استراسه آ

آكرو پتيلو ن

ازمك

براسيكاسه آ

كارداريا

كنگر وحشي

استراسه آ

سيرسيوم

پيچك صحرايي

كانولولاسه آ

كانولوولوس

شيرين بيان

لگو مينوزا

گليسيريزا

قياق

پو آ سه آ

سورگوم

ني

پو آ سه آ

فراگميتيس

جو پيازي

پو آ سه آ

هوردئوم

اويار سلام

سيپراسه آ

سيپروس

 

جدول شماره 3- علف كشهاي توصيه شده در مزارع چغندر قند ايران سال 1381

 

نام ژنريك

نام تجارتي

فورمولاسيون

نوع علف هرز مورد كنترل

1-كلريدازون

پيرامين

80% WP

پهن برگها

2-فن مديفام

بتانال

7/15 % EC

پهن برگها

3- دس مديفام

بتانال آ ام

7/15% EC

پهن برگها

4- متاميترون

گليتكس

70% WP

پهن برگها

5- فن مديفام + دس مديفام + اتافو ميسيت

بتا نال پروگروس آ ام

6+6+6 %EC

پهن برگها و باريك برگها

6-ستوكسيديم

نا بو- اس

5/12%EC

باريك برگها

7-هالوكسي فوپ اتوكسي اتيل

گالانت

5/12%EC

باريك برگها

8-كويزالوفوپ اتيل

تارگا

10% EC

باريك برگها

9-كويزالوفوپ پي -اتيل

تارگا سو پر

5% EC

باريك برگها

10-پرو پاكويزالوفوپ- آر متيل استر

آژيل

10% EC  

باريك برگها

11- هالوكسي فوپ -آر متيل استر

سوپر گالانت

8/10% EC 

باريك برگها

12-سيكلو ات

رونيت

7/72%  EC

پهن برگها و باريك برگها

13-تريفلورالين

ترفلان

48% EC

پهن برگها و باريك برگها

14-تري فلو سولفورون متيل

سافاري

50%DF

پهن برگها

15-كلو پيراليد

لو نترل

30%SL

پهن برگها( مخصوص وايه )

معرفي علف كشها

1-  كلريدازون : بنام تجارتي پيرامين سيستميك است ميزان مصرف ان 4-5 كيلو در 400ليتر اب در هكتار و زمان مصرف  ان حداكثر زمان 4برگي علفهاي هرز پهن برگ  , در اوايل  رشد چغندر قند است ( حداقل 2برگ حقيقي داشته باشد ) علفهاي هرزي كه توسط اين علف كش كنترل مي شوند  شامل تيره شب بو گا و پنبه سلمك تاج خروس و خرفه است براي كنترل پنيرك تو صيه شده است كه از دز 6 كيلو در هكتار استفاده گردد.دوام اين علف كش در خاك 4-8 هفته است . جذب بيشتر از طريق ريشه است .

2-  فن مديفام : با نام تجارتي بتانال , سيستميك است ميزان مصرف 5-7 ليتر در هكتار در 200ليتر اب وزمان مصرف ان مانند كلريدازون است. توصيه مي شود غلظت بهنگام مصرف از 2در صد كمتر نشود .اين علف كش پهن برگها را كنترل مي كند .كه شامل پي تي راخ , تاج ريزي , سلمه تره , شلمبيك و غيره  مي شود . اين علف كش تاج خروس  را كنترل نمي كند .جذب بتانال از طريق برگها بوده و علائم تاثير , چند روز پس  از سمپاشي به صورت زردي در گياهان حساس ظاهر مي شود . اين علف كش تا حدود 45روز در خاك دوام دارد .

3- دس مديفام : به نام تجارتي بتانال ا ا م:   هم خانواده فن مديفام و سيستميك است .ميزان وزمان مصرف اين علف كش مانند بتانال است با تغييرات جزئي كه در فرمولاسيون بتانال داده شده است ، اين علف كش را مي توان در هر زما ن ا زرشد چغندر قند مصرف كرد ضمن اينكه با استفاده از اين علف كش تاج خروس نيز كنترل مي شود .

توصيه مي شود جهت كنترل بهتر پهن برگها در زمان كوتيلدوني از اين علف كش استفاده گردد.دوام بتانال آ-ام در خاك براي كنترل علفهاي هرز كمتر از يك ماه است .بايد سعي شود حداقل تا يك روز بعد از سمپاشي باران نيايدزيرا آن را شستشو داده و تاثير آن را كم مي كند اثر اين علف كش چند روز بعد از سمپاشي ظاهر مي شود .

جذب دس مديفام از طريق برگها صورت مي گيرد نظر با اينكه چغند ر قند نسبت به دز هاي بالاتر از 2ليتر در هكتار بتانال و بتانال آ 0ام حساس است از اين رو توصيه شده است زمان مصرف اين علف كشها  در هواي ابري و يا هنگام عصرو نزديك غروب انجام شود . دليل اين كار اين است كه در هواي خنكتر و نور كمتر چغندر قند داراي فعاليت كمتري است و علفكش نمي تواند به آن صدمه برساند .در صورت مصرف اين دو علف كش در هواي آفتابي در چغندر قند سوختگي ايجاد مي شود . اگر اين علفكشها را دو بار با فاصله يك هفته بادز 2ليتر در هكتار مصرف كنيم محدوديت زماني براي سمپاشي وجود نخواهد داشت.

3-  متاميترون : با نام تجارني گليتكس ، سيستميك است . ميزان مصرف آن 5/4-4 كيلودر هكتار و زمان مصرف آن مانند پيرامين است .مي توان اين علف كش را بجاي پيرامين مصرف كرد و يا آن را با بتانال يا بتانال آ-ام بطور مخلوط بكار برد.گليتكس پهن برگهاي مهم چغندر قند مانند تاج خروس ، سلمه تره ، تاتوره ، خرفه ، شلمي و پيچك بند  را كنترل مي كند .جذب اين علف كش بيشتر از طريق ريشه صورت مي گيردخيلي زود در خاك تجزيه شده ودر خاك دوام زيادي ندارد.

5 بتانال پروگروس آ ام : مخلوطي از سه علف كش بتانال آ ام ، بتانال و اتا فوميست است. اتافوميست بطور جداگانه با نام تجارتي ترامات يا نورترون به فروش مي رسد كه در ايران به ثبت نرسيده است . اتافوميست علفهاي هرزپهن برگ و باريك برگ را كنترل مي كند ، در باريك برگها ازطريق شاخ وبرگ و جوانه ها ودر پهن برگها از طريق ريشه جذب  گياهان حساس مي شود . اتافوميست دوام نسبتا طولاني در حاك دارد ودر شرايط خشك وسرد تا بيش 12ماه ودر شرايط گرم ومرطوب حدود 5هفته در خاك باقي مي ماند.بدين ترتيب بتانال  پروگروس آ-ام دو منظوره بوده و از طريق شاخ وبرگ و ريشه جذب علفهاي هرز مي شودعلفهاي هرزي كه توسط اين علف كش جديد قابل كنترل هستند عبارتند از : سلمك ، تاج خروس ، تاج ريزي ، بي تي راخ ،تربچه وحشي ، شير تيغي ، پير گياه ، سيزاب ، شير نرم ، خرفه ، هفت بند و نيلو فر كه پهن برگ هستند ودر ميان باريك برگها نيز مي توان به سوروف، ارزن وحشي ، اويارسلام ، يو لاف وحشي ، دم روباهي ، بيد گياه و گندم خودرو اشاره كرد .

مصرف علف كش بتانال پروگروس آ ام در ايران به دو صورت زير توصيه شده است .

1-             يك بار به ميزان 4ليتر در هكتار در زمان 2-4 برگي شدن چغندر قند و مراحل ابتدايي رشد علفهاي هرز و سس .

2-             در دو نوبت ، بار اول دو ليتر در هكتار زماني كه چغندر قند در مرحله كوتيلدو ني است و نوبت دوم دو هفته بعد ، به ميزان 2ليتر در هكتار در مراحل ابتدايي رشد علفهاي هرز و سس .

6- ستوكسيديم : با نام تجارتي نا  بو-اس ، سيستميك است .ميزان مصرف اين باريك برگ كش 3ليتر در هكتار و زمان مصرف آن هنگام 3-5 برگي شدن باريك برگها است .اين علف كش در هيچ مرحله اي از چغندر قند به آن صدمه وارد نمي سازد . چند روز بعد از سمپاشي رشد علف هرز متوقف شده

ويك تا سه هفته بعد از آن ، علائم سوختگي روي آنها ظاهر مي شود .جذب نابو اس از طريق برگها و ريشه صورت مي گيرد و به باران نسبتا مقاوم است بدين ترتيب اگر تا دو ساعت بعد از سمپاشي باران نبارد ، روي فعاليت آن هيچ تاثير سويي نخواهد داشت . دوام اين علف كش در خاك  حدود   5  روز است . علفهاي هرزي كه توسط اين علف كش كنترل مي شوند شامل سوروف ، يولاف وحشي ، مرغ ، ارزن وحشي ، قياق ، گندم و جو خودرو ، لوليوم ، مايلو و گاورس است .

7- هالوكسي فوپ اتوكسي  اتيل : با نام تجارتي گالانت  سيستميك است . ميزان مصرف اين باريك برگ كش 2ليتر در هكتار و زمان مصرف آن هنگام 3تا5 برگي شدن باريك برگها است . اين علف كش در هيچ مرحله اي از رشد چغندر قند به آن صدمه نمي رساند  . جذب اين علف كش از طريق برگ بوده و پس از دو ساعت به باران مقاوم است . رشد علفهاي هرز تقريبا بلافاصله پس از سمپاشي

متوقف مي شود و اثرات ظاهري ان روي برگ گياه 3-1 هفته بعد از سمپاشي و با قهوه اي شدن  قاعده برگها شروع مي شود ودر نهايت رنگ برگها قرمز شده و از ميان مي روند .

دوام گالانت در خاك  حدود سه ماه است . علفهاي هرزي كه توسط اين علف كش كنترل ميشوند  عبارتند از : انچه براي نابو اس گفته شده به اضافه چيك واش و بيد گياه

8- هالوكسي فوپ ار متيل استر : با نام تجارتي گالانت سوپر , هم خانواده گالانت بوده واز ان قويتر است ميزان مصرف توصيه شده ان 75/0 تا يك ليتر در هكتار و زمان مصرف ان  , هنگام 5-3 برگي شدن باريك برگها است ساير مشخصات مانند گالانت .

9- كويزا لو فوپ اتيل : با نام تجارتي تارگا , سيستميك است ميزان مصرف ان 2ليتر در هكتار بوده

و زمان مصرف ان 5-3 برگي شدن باريك برگ كشها است . اين علف كش در هيچ مرحله اي از رشد چغندر قند  به ان صدمه نمي رساند . جذب تارگا از طريق برگ بوده و پس از يك ساعت به باران مقاوم مي شود . تاثير علف كشي ان مانند گالانت است.   طيف علف كشي  ان  نيز مانند  باريك برگ كشها ي معرفي شده است .

10- كويزالوفوپ پي اتيل : با نام تجارتي تارگا سوپر, ايزومر تارگا بوده و سيستميك است . ميزان مصرف ان 5/1 2 ليتر در هكتار بوده و زمان مصرف ان 3-5 برگي شدن باريك برگ كشها است . ساير مشخصات اين علف كش مانند تارگا  است .‍‍

11- پرو پاكويزالوفوپ ار متيل استر : با نام تجارتي آژيل , سيستميك است . ميزان مصرف

5/1-1 ليتر در هكتار و زمان مصرف آن 3-5 برگي شدن باريك برگها است اين علف كش در هيچ

 مرحله اي ازرشد چغندر قند به آن آسيب نمي رسا ند. جذب اين علف كش از طريق ريشه وبرگ بوده و علائم  مرگ گياه از روز سوم مصرف آغاز شده  و تا 20روز بعد به پايان مي رسد.نحوه تاثير

 علف كش آژيل مانند گالانت  است و طيف علف كشي آن نيز مانند باريك برگ كشهاي معرفي شده

 است .

12-سيكلوات : با نام تجارتي رونيت ، سيستميك است . ميزان مصرف آن 5-4 ليتر در هكتار و زمان مصرف آن قبل از كاشت و مخلوط با خاك است . اختلاط با خاك بايد توسط ديسك به عمق 10سانتي متر و دو بار عمود برهم  انجام گيرد .علفهاي هرز پهن برگ مانند سلمك ،تاج ريزي ، تاج خروس ، كيسه كشيش ، گزنه ، غربيلك ، خرفه ، ازمك ، بي تي راخ ، پيچك و باريك برگها مانند سوروف ، ارزن وحشي ، يولاف وحشي ، پنجه مرغي ، چچم ، دم روباهي ، و اويار سلام توسط اين علف كش كنترل مي شوند جذب اين علف كش از طريق ريشه صورت گرفته و دوام آن در خاك حدود يك ما ه

است .اين علف كش بسيار فرار  است بنابراين بهتر است كه در ساعات خنك روز مصرف شود . مخلوط كردن علف كش با خاك بايد هر چه سريعتر انجام شود . حتي توصيه مي شود در صورت امكان ديسك پشت سمپاش بسته شود .

13- تريفلورالين : با نام تجارتي ترفلان سيستميك است . ميزان مصرف 2ليتر در هكتار و زمان مصرف آن بعد از تنك كردن چغندر قند و مخلوط با آب آبياري است . روش ديگر كاربرد آ ن اينست كه پس از تنك و آبياري مزرعه و پس از مساعد شدن رطو بت زمين و كولتيواتور زدن بين رديفها ، اقدام به سمپاشي در سطح مزرعه شود و بلافاصله بين رديفها دوباره  كولتيواتور زده شود

و جويچه هاي آبياري دوباره توسط ليليستون احداث شوند . اين علف كش قابل اختلاط با پيرامين بوده و دو منظوره است و پهن برگهاي مهمي چون سلمه تره ، تاج خروس ، خرفه و باريك برگهايي مانند سوروف و ارزن وحشي را كنترل مي كند .ترفلان باعث توقف رشد ريشه مي شود . فعاليت و دوام اين علف كش تا 8 هفته در خاك  ادامه دارد و توصيه مي شود قبل از كاشت گياهان حساس  به

ان , بين زمان سمپاشي و كاشت , حداقل 5 ماه فاصله باشد و قبل از ان زمين حتما شخم بخورد .

14 - تري فلو سولفورون متيل : با نام تجارتي سافاري (50%دي اف) پهن برگ كش انتخابي و سيستميك است . نحوه مصرف سافاري بدين صورت است كه 30 گرم سافاري + 200ميلي ليتر مويان

( ترند90 ) + 2 ليتر بتانال ا ام در مرحله كوتيلدوني چغندر قند پاشيده مي  شود .

اين سمپاشي بعد از يك هفته بايد تكرار شود . نظر به اينكه اين علف كش قادر به كنترل  كليه علفهاي هرز چغندر قند بويژه سلمك نيست از اين رو لازم است حتما با علف كش هاي ديگر مخلوط شود .

15 كلو پيراليد : با نام تجارتي  لونترل ( 30% اس ال ) سيستميك است . اين علف كش از طريق برگ و ريشه جذب گياه مي شود و خانواده هاي هفت بند , كاسني , بقولات وچتريان را كنترل

مي كند ولي بطور اختصاصي براي كنترل علف هرز وايه ( Ammi majus  L )كه از خانواده

چتريان است و در خوزستان در مزارع چغندر قند مسئله ساز است , به ثبت رسيده است . ميزان مصرف ان 6/0 5/0 ليتر در هكتار وزمان مصرف ان اوايل رشد چغندر قند و علف هرز وايه  است .

 

 

 

 

 

 

 

 

منه تاثير و جلوگيري از بوجود امدن احتمال مقاومت در گونه هاي علفهاي هرز گرانستار را با تركيبات زير مخلوط كنيد :

1-   مويان : موجب تشديد اثر گرانستار بر روي برخي علفهاي هرز نظير داوودي , بي تي راخ , كنگر وحشي , شاه تره و علف هفت بند در مراحل پيشرفته مي شود .

2-   نازك برگ كشها :اونج , ايلوكسان , تاپيك و پو ما سوپور

3-   ساير پهن برگ كشها : براي كنترل علفهاي هرز مقاوم مي توان در هكتار مقدار 15  -5/7

گرم گرانستار را با برو موكسينيل يا توفوردي به ميزان  دو سوم توصيه شده  انها با اب مخلوط و اقدام به سمپاشي نمود در موقع اختلاط بايد ابتدا گرانستار را با اب مخلوط نموده و بعدا علف كشهاي ديگر را  اضافه نمود .

شستشوي سمپاش : مخزن , بوم و شلنگها را بمدت 10دقيقه با اب بشوئيد مخزن را از آب پر نموده وبه ان محلول امونياك 30در صد اضافه نموده و سمپاش را به مدت 15دقيقه بكار انداخته و بعد اب را خالي و مجددا اين كار را انجام دهيد نازلها و صافي ها را باز نموده و جداگانه بشوئيد.

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 23:57  توسط کد1  |